Reklamace.

Jak reklamovat zboží

Vyskytne-li se u zboží zakoupeného u firmy DELCOM-CZ s.r.o. závada či výrobní vada(y) v záruční době, doporučujeme reklamaci uplatňovat u autorizované servisní organizace daného výrobce – zkrátíte tím dobu vyřízení  Vaší  reklamace  až  o  50%  oproti  reklamování zboží  u  nás  na  prodejně!  Tato střediska jsou uvedena v záručním nebo dodacím listě u výrobku a také na stránkách naší společnosti. Není-li autorizované servisní středisko uvedeno, je místem uplatnění reklamace provozovna (servis) firmy DELCOM-CZ s.r.o.

K reklamovanému zboží prosím přiložte:

 • kopii prodejního dokladu;
 • záruční list výrobce, byl-li dodán se zbožím;
 • přesný a podrobný popis závad a jejich projevů.

Je-li  reklamace uznána  jako oprávněná  a  zákazník se obrátí na servis  DELCOM-CZ  (nikoliv na servisní středisko výrobce), bude  po jejím  vyřízení  zboží předáno zpět zákazníkovi  v  co nejkratším možném termínu a  bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních  dnů  ode dne uplatnění  reklamace – pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Prodávající vždy zajistí vyhotovení písemného protokolu (potvrzení) o zjištěných závadách a jejich odstranění. Tato potvrzení doporučujeme kupujícímu uchovávat po dobu platnosti záruky. O převzetí do reklamace prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů.   Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby, potřebná k odbornému posouzení vady. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené u společnosti DELCOM-CZ s.r.o., jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Je-li smluvní stranou koncový zákazník / spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li kupujícím koncový zákazník / spotřebitel, ale právnická osoba (právní subjekt, osoba podnikající, vlastnící IČO), řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., ve znění novel.
Ke zboží  je  přiložen daňový doklad / faktura (vyjma prodeje na splátky),  který může sloužit zároveň jako záruční list (pokud tento není přiložen přímo od výrobce – na obalu, nebo uvnitř balení).  Pokud zákazník zjistí rozdíl mezi daňovým dokladem (fakturou) a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel správně vyplněný daňový doklad, bezodkladně o této nesrovnalosti informuje prodávajícího, společnost DELCOM-CZ s.r.o.. Kupující, který není koncovým zákazníkem / spotřebitelem je povinen tento rozdíl nahlásit ihned, nejpozději do 72 hod. od převzetí zboží.

Záruční podmínky

Na zboží prodávané společností DELCOM-CZ s.r.o. je poskytována záruka (není-li uvedeno jinak)  24 měsíců. Koncovému zákazníkovi / spotřebiteli je na veškeré zboží poskytována záruka vždy nejméně 24 měsíců. Tato záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Při uplatňování záruky má koncový zákazník / spotřebitel :

 • Jde-li o vadu odstranitelnou – právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného
  zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný, právo
  na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • Jde-li o vadu neodstranitelnou, bránící řádnému užívání zboží – právo na výměnu vadného zboží za nový kus nebo
  odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o vady odstranitelné, vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící
  řádnému užívání zboží – právo na výměnu vadného zboží za nový kus nebo odstoupit od kup.smlouvy.
 • Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci – právo na přiměřenou slevu z  kupní ceny nebo
  odstoupit od kupní smlouvy.

Při výměně zboží  za  nový kus  v  záruční době  je  záruka obnovena v plné výši.  Zákazník dostane  nový záruční  list, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Další případnou reklamaci bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen “rozpor s kupní smlouvou”), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Kupujícímu, který není koncovým zákazníkem / spotřebitelem, se prodávající zavazuje vyměnit nebo opravit (dle vlastního uvážení) kteroukoliv část, jež selhala v důsledku vady materiálu nebo zpracování v záruční době. V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:

 • Při mechanickém poškození, neodborné instalaci, neodborném zacházení či obsluze
 • Byly-li škody způsobeny počítačovými viry
 • Používáním zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci
 • Zboží bylo poškozeno živly
 • Zboží bylo poškozeno nadměrnou zátěží nebo používáním v rozporu s podmínkami, uvedenými
  v dokumentaci
 • Zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN

V  případě reklamace výrobků, které slouží pro ukládání dat,  doporučujeme důležitá data zálohovat – neručíme za ně.
U LCD monitorů a displejů fotoaparátů se záruka nevztahuje na vadné body uvedené v toleranci výrobce.
U pevných disků zaniká záruka poškozením ochranné pečeti na obvodu disku, popř. na vrchní straně – pokud tímto poškozením byla způsobena reklamovaná vada.
Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním (např. snížení kapacity akumulátorů, opotřebení náušníků  sluchátek, mechanických částí, zobrazovačů,  výbojek data-projektorů atp.) nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou dle Občanského zákoníku.
U CD a DVD médií doporučujeme před vypalováním provést optickou kontrolu povrchu média. Mechanicky poškozené kusy budou vyměněny pouze v případě, že na nich není proveden záznam dat. Záznam dat totiž znemožňuje určení, zda-li datový nosič byl poškozen před tímto záznamem nebo poškození vzniklo zápisem dat a použitým HW.
Dojde-li při přepravě zákazníkem k mechanickému poškození médii prodávaných bez obalu, reklamace těchto medií bude vyřízena s ohledem na toto poškození při přepravě. Zákazníkovi je tedy doporučeno média zabezpečit při přepravě tak, aby nedošlo k jejich poškození.
Pokud při reklamaci inkoustové cartridge nejsou trysky přelepeny, budeme při vyřizování takové reklamace k této skutečnosti přihlížet. Nepřelepením dochází k znehodnocení cartridge a je znemožněna identifikace vady.
POZOR – nepřelepujte cartridge lepící páskou (izolepou)!!! Použijte buď původní lepící pásek nebo mezi trysky a lepící pásku vložte kousek igelitového sáčku, aby nedošlo k zalepení trysek lepidlem z lepící pásky a tím k nevratnému znehodnocení cartridge a následně k zániku záruky!
U tonerů a inkoustových cartridgí doporučujeme před rozbalením původního obalu zkontrolovat typ cartridge s typem uvedeným v manuálu k tiskárně. Nesouhlasí-li, bude cartridge vyměněna  pouze nerozbalená v originálním  obalu. To neplatí, pokud bude chyba na straně prodávajícího, který dodá zboží v rozporu s potvrzenou objednávkou kupujícího.
V případě, že zákazník nakoupí celý počítač na díly bez montáže a v záruční době chce reklamovat nefunkčnost, požadujeme pro reklamaci jen vadný díl.
 

Při reklamacích zboží v záruční době, která přesahuje délku záruční doby stanovenou Občanským zákoníkem (zákonná záruční doba), nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.